کمیته منابع انسانی

وظایف اعضای کمیته منابع انسانی

 

1. انجام پژوهش و تحقیق در مورد موضوعات مرتبط با مدیریت و منابع انسانی با هدف ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، چابکسازی معماری سازمانی، بهبود کیفی نیروهای موجود و ارتقای ابزارهای توسعه منابع انسانی

2. تعریف طرحهای پژوهشی جهت تدوین برنامه های جامع و استراتژیک با رویکرد مدیریت دانش و افزایش مهارت و توانمندیها و بهره وری نیروی انسانی

3. استخراج و بررسی چالشها و مشکلات منابع انسانی در جهت حفظ و ارتقای منزلت و کرامت انسانی و افزایش رضایت مندی کارکنان

4. تعریف طرحهای پژوهشی جهت رفع چالشهای موجود جهت ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و افزایش انگیزش و میزان رضایت مندی و تعالی فردی و سازمانی.

5. فراهم نمودن زمینه تعامل و همکاری و افزایش فعالیتهای علمی تحقیقاتی در مدیریتها و ادارات مرتبط با حوزه فعالیت کمیته

            

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627