شورا

شورای پژوهش

وظایف شورای پژوهش

1. تصویب خط مشی های پژوهشی در شرکت ذیربط در چارچوب سیاستهای ابلاغ شده از سوی وزیر نفت.

2. تصویب ضوابط در خصوص چگونگی انتخاب مجریان طرح های پژوهشی، عقد قرارداد، نظارت بر اجرای طرح هاة تصویب نتایج حاصله و بکارگیری نتایج آنها.

3. بررسی و تصویب ولویتهای پژوهشی در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه و وابسته آن در چارچوب موارد ابلاغی از سوی وزیر.

4. بررسی و تأیید بودجه سالیانه تحقیقات در شرکت اصلی و شرکتهای تابعه و وابسته.

5. بررسی و تصویب طرح های پژوهش و تعیین مجریان و بودجه مورد نیاز طرح ها.

6. بررسی گزارش ارزیابی فعالیت های پژوهشی در شرکتهای وابسته و تابعه و جمع بندی و تعیین شرکت های موفق و پژوهشگران برتر جهت ارائه به شورای هماهنگی پژوهش وزارت نفت.

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627