پیشنهاد عنوان پروژه دانشجویی

       مدل سازی پارامترهای موثر در خوردگی خطوط لوله فلزی آب آتشنشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 

        مطالعات مقدمات مورد نیاز جهت وضع استاندارد ساخت, حمل, اجرا و آزمون لوله های UPP در جایگاه عرضه فرآورده های نفتی 

چکیده پروژه های دانشجویی


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم GSTT1 و سطح هورمون های جنسی در کارکنان مرد شاغل در پمپ    بنزین های شهر شیراز بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم GSTT1 و سطح هورمون های جنسی در کارکنان مرد شاغل در پمپ بنزین های شهر شیراز

بررسی عددی عملکرد یک دیوار ترومبی در شرایط آب و هوای خشک بررسی عددی عملکرد یک دیوار ترومبی در شرایط آب و هوای خشک
بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در بهبود کارآیی گیاه¬پالایی مواد نفتی توسط یونجه و چمن بررسی تاثیر استفاده از بیوچار در بهبود کارآیی گیاه¬پالایی مواد نفتی توسط یونجه و چمن
جایگزینی حامل های انرژی درنیروگاههای حرارتی وارائه مدلی برای تعیین جانشین های مناسب و مقداربهینه آنها جایگزینی حامل های انرژی درنیروگاههای حرارتی وارائه مدلی برای تعیین جانشین های مناسب و مقداربهینه آنها
شناسایی و جداسازی قارچ های خاکزی مقاوم به لجن های نفتی از خاک های آلوده منطقه لرستان شناسایی و جداسازی قارچ های خاکزی مقاوم به لجن های نفتی از خاک های آلوده منطقه لرستان
شناسایی و تعیین شاخص‌های ارزیابی و انتخاب مناطق برترHSE در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) در حالت عدم قطعیت شناسایی و تعیین شاخص‌های ارزیابی و انتخاب مناطق برترHSE در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه (MADM) در حالت عدم قطعیت
ارزیابی ریسک HSE و شناسائی و رتبه بندی دلایل سقوط پرسنل از سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی در خطوط تخلیه و بارگیری انبارهای نفت با رویکرد تلفیقی ANP و Dematel ارزیابی ریسک HSE و شناسائی و رتبه بندی دلایل سقوط پرسنل از سکوهای بارگیری فرآورده های نفتی در خطوط تخلیه و بارگیری انبارهای نفت با رویکرد تلفیقی ANP و Dematel
تبیین و ارائه ی استراتژی مدیریت HSE در انبارهای نفت مطالعه ی موردی: انبار نفت شماره ی 2 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ی خراسان رضوی تبیین و ارائه ی استراتژی مدیریت HSE در انبارهای نفت مطالعه ی موردی: انبار نفت شماره ی 2 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه ی خراسان رضوی

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲
بررسی امکان¬سنجی افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی بررسی امکان¬سنجی افزایش سهم بازار حمل و نقل ریلی فرآورده های نفتی
امکان سنجی اقتصادی سوآپ فرآورده‏های نفتی (با تأکید بر گازمایع) کشورهای همسایه، از طریق جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حضور بخش خصوصی امکان سنجی اقتصادی سوآپ فرآورده‏های نفتی (با تأکید بر گازمایع) کشورهای همسایه، از طریق جمهوری اسلامی ایران با رویکرد حضور بخش خصوصی
بررسی رابطه میزان درآمد فروش و چسبندگی هزینه ها بر میزان سود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی رابطه میزان درآمد فروش و چسبندگی هزینه ها بر میزان سود شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی
توسعه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی مجاری عرضه سوخت خودرو توسعه ی مدلی جهت ارزیابی و رتبه بندی مجاری عرضه سوخت خودرو
بررسی مزایا و معایب سوآپ فراورده های نفتی ایران بررسی مزایا و معایب سوآپ فراورده های نفتی ایران
انتخاب الگوی مناسب تصمیم‌گیری در شرایط بحران سازمانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، ANP انتخاب الگوی مناسب تصمیم‌گیری در شرایط بحران سازمانی با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره، ANP

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲
بررسی تاثیر فرهنگ سازی ، جنبه های سخت ونرم مدیریت کیفیت جامع برعملکرد سازمانی صنعت نفت ایران بررسی تاثیر فرهنگ سازی ، جنبه های سخت ونرم مدیریت کیفیت جامع برعملکرد سازمانی صنعت نفت ایران
برنامه‌ریزی مجدد خط لوله چند فرآورده¬ای با مدیریت موجودی برنامه‌ریزی مجدد خط لوله چند فرآورده¬ای با مدیریت موجودی
عارضه یابی(آسیب شناسی) بهره وری در شرکتهای دولتی ( موردی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی) عارضه یابی(آسیب شناسی) بهره وری در شرکتهای دولتی ( موردی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی)
تبیین زمینه های ساختاری جهت استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تبیین زمینه های ساختاری جهت استقرار فناوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
ارتقای ساختار سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران ارتقای ساختار سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات در شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
معرفی الگویی جهت ارزیابی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری در بهره وری شرکتهای وابسته به وزارت نفت معرفی الگویی جهت ارزیابی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری در بهره وری شرکتهای وابسته به وزارت نفت
بررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی مهندسی ارزش در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل بررسی چالش ها و راهکارهای پیاده سازی مهندسی ارزش در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل
تاثیر استاندارد مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد شرکت نفت منطقه لرستان تاثیر استاندارد مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد شرکت نفت منطقه لرستان
تعیین بهترین گزینه از بین شرکت کنندگان در مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از روش تصمیم گیری ELECTRE تعیین بهترین گزینه از بین شرکت کنندگان در مناقصات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با استفاده از روش تصمیم گیری ELECTRE
سنجش میزان پذیرش فرآیند محوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند ها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران سنجش میزان پذیرش فرآیند محوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیند ها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تهران
ارائه مدلی جهت تشخیص الگوی عملکرد انبارهای نفت بر اساس تکنیک داده کاوی ارائه مدلی جهت تشخیص الگوی عملکرد انبارهای نفت بر اساس تکنیک داده کاوی
مطالعه و بررسی کارائی و اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت اصلاح و اعمال بازنگری های مورد نیاز در آن مطالعه و بررسی کارائی و اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت اصلاح و اعمال بازنگری های مورد نیاز در آن
ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (منطقه اهواز) بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران (منطقه اهواز) بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
بررسی عوامل موثر بر گسترش مشارکت کارکنان در شفاف سازی تصمیم های سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر گسترش مشارکت کارکنان در شفاف سازی تصمیم های سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
رابطه علیت بین مصرف حاملهای انرژی و رشد بخشهای اقتصادی در ایران رابطه علیت بین مصرف حاملهای انرژی و رشد بخشهای اقتصادی در ایران
تاثیر برون سپاری بر بهره وری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم تاثیر برون سپاری بر بهره وری شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه قم

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۳

بهینه سازی سیستم توزیع انبارهای نفت بهینه سازی سیستم توزیع انبارهای نفت

ارزیابی توزیع جغرافیایی انبارهای نفت با تاکید برجهت گیری حداقل نمودن هزینه‌های حمل و نقل، تأمین ونگهداشت(مورد مطالعه:کلانشهر تهران) ارزیابی توزیع جغرافیایی انبارهای نفت با تاکید برجهت گیری حداقل نمودن هزینه‌های حمل و نقل، تأمین ونگهداشت(مورد مطالعه:کلانشهر تهران)
برنامه‌ریزی حمل و نقل فرآورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل و نقل برنامه‌ریزی حمل و نقل فرآورده‌های نفتی چندگانه با در نظر گرفتن پنجره زمانی برای عرضه، تقاضا و مسیرهای حمل و نقل
ارائه چارچوب مفهومی تغییرمدل کسب وکاردرصنایع حمل ونقل باتوجه به مفاهیم مدیریت تغییر (موردمطالعاتی:واحدحمل ونقل زمینی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران) ارائه چارچوب مفهومی تغییرمدل کسب وکاردرصنایع حمل ونقل باتوجه به مفاهیم مدیریت تغییر (موردمطالعاتی:واحدحمل ونقل زمینی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران)
سنجش میزان راندمان کاری انبار نفت میاندوآب درجهت پوشش سوخت مورد نیاز در حوزه جنوب استان آذربایجان غربی سنجش میزان راندمان کاری انبار نفت میاندوآب درجهت پوشش سوخت مورد نیاز در حوزه جنوب استان آذربایجان غربی
تعیین بهترین نقاط احداث مخازن استراتژیکفرآوردههای نفتی و تعیین ظرفیت آنها در کشور تعیین بهترین نقاط احداث مخازن استراتژیکفرآوردههای نفتی و تعیین ظرفیت آنها در کشور

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴
بررسی اثرات ثبات سازمانی بر عملکرد مدیران بررسی اثرات ثبات سازمانی بر عملکرد مدیران
بررسی مشکلات انگیزشی کارکنان و ارائه راهکارهای شاداب سازی منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بررسی مشکلات انگیزشی کارکنان و ارائه راهکارهای شاداب سازی منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
امکان سنجی استقرار مدیریت دانش امکان سنجی استقرار مدیریت دانش
بررسی رابطه میزان تمایل مدیران به بهره گیری از مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز بررسی رابطه میزان تمایل مدیران به بهره گیری از مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اهواز
توسعه یک مدل تحلیل شبکه فازی( FANP )  جهت اولویت بندی عوامل انگیزشی با هدف افزایش بهره وری – مطالعه موردی شرکت ملی پخش منطقه فارس توسعه یک مدل تحلیل شبکه فازی( FANP ) جهت اولویت بندی عوامل انگیزشی با هدف افزایش بهره وری – مطالعه موردی شرکت ملی پخش منطقه فارس
شناسایی و اندازه گیری میزان یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان شناسایی و اندازه گیری میزان یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمان
بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و انگیزه شغلی کارکنان در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران بررسی رابطه بین سبکهای رهبری و انگیزه شغلی کارکنان در ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمتِ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مناطق اصفهان و کردستان بر اساس نظریه تعدیل‌یافته انتظار بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه کارکنان برای شرکت در دوره‌های آموزش ضمن خدمتِ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در مناطق اصفهان و کردستان بر اساس نظریه تعدیل‌یافته انتظار
تاثیر استاندارد مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد شرکت نفت منطقه لرستان تاثیر استاندارد مدیریت یکپارچه IMS بر عملکرد شرکت نفت منطقه لرستان
رابطه محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروآرده‌های نفتی ایران با سنجه های ارزشیابی عملکرد کارکنان رابطه محتوای دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان شرکت ملی پخش فروآرده‌های نفتی ایران با سنجه های ارزشیابی عملکرد کارکنان
بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان بررسی رابطه مدیریت دانش با سرمایه فکری در شرکت‌ ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان
بررسی تاثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه اجتماعی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران بررسی تاثیر آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه اجتماعی کارکنان ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران
شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه تهران شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه تهران
مقایسه وضیعت موجود برنامه‏ریزی‏ منابع‏ انسانی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران با معیارهای علمی برنامه‏ریزی ‏منابع‏ انسانی مقایسه وضیعت موجود برنامه‏ریزی‏ منابع‏ انسانی ستاد شرکت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران با معیارهای علمی برنامه‏ریزی ‏منابع‏ انسانی
مطالعه و بررسی کارائی و اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت اصلاح و اعمال بازنگری های مورد نیاز در آن مطالعه و بررسی کارائی و اثربخشی نظام پیشنهادها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و ارائه پیشنهادهای کاربردی جهت اصلاح و اعمال بازنگری های مورد نیاز در آن
بررسی عوامل اجتماعی(درون سازمانی) موثر بر سلامت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران بررسی عوامل اجتماعی(درون سازمانی) موثر بر سلامت کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پذیرش آموزش الکترونیکی
بررسی تاثیر تعارضات سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد بررسی تاثیر تعارضات سازمانی بر عملکرد کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد
مطالعه عوامل موثر بر تعلق و تعهد سازمانی کارکنان وارائه راهکارهای افزایش تعهد و تعلق سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان غربی مطالعه عوامل موثر بر تعلق و تعهد سازمانی کارکنان وارائه راهکارهای افزایش تعهد و تعلق سازمانی کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان آذربایجان غربی
بررسی رابطه هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت-حیدریه بررسی رابطه هوش معنوی با استرس شغلی کارکنان در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه تربت-حیدریه
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
بررسی رابطة توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی رابطة توانمندسازی کارکنان و یادگیری سازمانی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

تاریخ بروزرسانی : ۱۰ دی ۱۳۹۶ ۱۰:۲۴

 

تماس با ما:

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (مرکزی ایرانشهر)
تهران- خیابان ایرانشهر- خیابان برادران شاداب- ساختمان شماره 1

صندوق پستی : 3955
کد پستی : 1583746911
شماره تلفن : 9-88320880-021
شماره نمابر: 88321060-021
مرکز پاسخگویی : 09627